יצירת קשר
כתוב תגובה

Privacy Policy

תנאי השימוש באתר "א.א. השכרת מזגנים"

ברוכים הבאים לאתר "א.א. השכרת מזגנים" www.mobile-a-c.com (להלן: "האתר"). בהיכנסך לאתר, הנך מתבקש לקרוא בעיון את תנאי השימוש באתר כמפורט להלן. האתר הינו בבעלות א.א. השכרת מזגנים (להלן: "החברה").
תנאי השימוש באתר מנוסחים לפרקים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והם מתייחסים לשני המינים.
מטרת האתר הינה הצגת השירותים והמוצרים שמספקת החברה, ומתן אפשרות למשתמשים באתר להזמין מוצרים מהחברה דרכו.

אופן פעולת האתר:

 1. צוות האתר עושה את מירב המאמצים על מנת להביא לידיעת לקוחות האתר את מגוון המוצרים המוצעים למכירה או להשכרה.
 2. באתר מפורסמות הצעות למכירה או להשכרה של מוצרים לחימום ולקירור.
 3. על מנת לבצע הזמנה של מוצר על הגולש למסור את הפרטים הבאים: שם מלא, כתובת, מספר תעודת זהות, פרטי כרטיס אשראי, כתובת דוא"ל, מספר טלפון.
 4. הרכישה תבוצע באמצעות כרטיס אשראי בלבד שהונפק על ידי חברת אשראי הפועלת בישראל.
 5. לאחר שהגולש שלח את טופס ההזמנה לאתר באמצעות הקלקה על כפתור "בצע הזמנה" יישלחו פרטי האשראי שמסר לחברת כרטיסי האשראי, ולאחר שתסתיים בדיקת האשראי מול החברה ויתקבל אישור מטעמה, הרכישה תאושר ותירשם במחשבי החברה. הגולש יקבל הודעת המאשרת את ביצוע הרכישה באמצעות דוא"ל תוך פרק זמן של כ- 48 שעות.
 6. קבלת אישור מחברת האשראי הוא תנאי מוקדם לאישור פעולת הרכישה. במידה ולא יתקבל אישור זה, הגולש יקבל הודעה על כך באמצעות הדוא"ל.
 7. הרישום הקובע כראיה לנכונותו הוא הרישום הנמצא במחשבי החברה ולא כל רישום אחר לרבות דוא"ל שנתקבל אצל המשתמש.
 8. מובהר כי מלאי המוצרים שיוצעו למכירה עשוי לאזול/להשתנות בהתאם לקצב המכירות ו/או לשיקול דעתו של צוות האתר ללא חובת הנמקה.
 9. המחירים באתר כוללים מע"מ אלא אם צוין אחרת.

מובהר בזאת כי החברה שומרת לעצמה את שיקול הדעת ואת הזכות הבלעדית להסיר מידע, למנוע ו/או להפסיק השימוש באתר, בכל מקרה בו ייעשה שימוש בלתי ראוי באתר בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

הסכם בין המשתמש באתר לבין החברה

הסכם זה מהווה את הבסיס המשפטי הבלעדי לכל התדיינות משפטית בנושא השימוש באתר בין המשתמש לבין החברה או מי מטעמה. השימוש באתר מעיד על כך שהמשתמש קרא, הבין והסכים לכל התנאים שלהלן במלואם.
הסכמה לתקנון על מנת שיוכל המשתמש להשתתף בהליך רכישת או השכרת המוצרים המוצעים באתר, עליו לסמן את התיבה המתאימה בתחתית המסך ולהקיש על הכפתור "אני מסכים לתקנון האתר".

תחילת השימוש באתר, בתכניו – לרבות השימוש באתר באמצעות מכשירי קצה שונים מעידה על הסכמתו של המשתמש ואישורו לאמור בתנאי השימוש, ההתניות וכל יתר ההנחיות שבהסכם זה, וכפי שיתעדכנו על ידי החברה מעת לעת, הכול כמפורט בתקנון זה, וכפופה ומותנה בכך שהמשתמש יקרא תנאים אלו בעיון ובקפידה בטרם תחילת השימוש באתר, ואכן יעמוד בתנאים ובמגבלות המפורטים בתקנון זה ויקיים אותם.
תקנון זה יהא מחייב ויפעל לטובת הצדדים, נציגיהם, יורשיהם וכל נציג מורשה אחר שלהם.

שימוש באתר – על כתובתו המדויקת של דף האינטרנט באתר "א.א. השכרת מזגנים" להופיע במקום הרגיל המיועד לכך בממשק המשתמש, לדוגמא: בשורת הכתובת (Address bar) בדפדפן של המשתמש. אין לשנות, לסלף או להסתיר כתובת זו ואין להחליפה בכל כתובת אחרת.

המשתמש אינו רוכש זכויות כלשהן בתוכנה ו/או בזכויות היוצרים ו/או בזכויות אחרות הטמונות ו/או קשורות בה, למעט זכות השימוש בה, כמפורט בהסכם זה, והוא אינו רשאי לעשות כל שימוש באתר "א.א. השכרת מזגנים", יישומיו, ובמידע המופיע בו מעבר לשימוש לצרכים שלו בלבד, וכן אינו רשאי לדרוש שהתכנים יפורסמו או שיוסיפו להתפרסם.

השימוש באתר מורשה לצרכים פרטיים בלבד וחל איסור לעשות שימוש בכל מידע המופיע בו לצרכים עסקיים שלא אושרו מראש ובכתב על ידי החברה.

הקפדה על מסירת פרטים נכונים – המשתמש מצהיר בזאת שהפרטים האישיים שהוא מוסר לאתר או עושה בהם שימוש במסגרת האתר הינם פרטים נכונים, מדויקים, עדכניים ומלאים לגבי זהותו האישית. חל איסור מוחלט לעשות שימוש בפרטים אישיים של אדם אחר ו/או להתחזות לאחר.

התנאים לביצוע רכישות באתר

כל אדם מעל גיל 18, לרבות חברה או גוף משפטי המאוגד בישראל רשאי להירשם ולרכוש מוצרים המוצעים למכירה באתר בכפוף לתנאים הבאים:
א. המשתמש הוא מעל גיל 18, כשיר משפטית וזכאי לבצע פעולת רכישה ללא צורך באישור אפוטרופוס. במידה ותבוצע רכישה על ידי קטין או מי שאינו כשיר משפטית לביצועה הרי שהיא לא תחייב את החברה.
ב. המשתמש הוא בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד הרשום בישראל.
ג. המשתמש הנו הבעלים של כתובת דואר אלקטרוני תקפה ברשת האינטרנט וכתובת מגורים בישראל.

שמירת המידע והשימוש בו

האתר רשאי לשמור במאגריו מידע שנמסר על ידי המשתמש, בין היתר לשם ביצוע פעולות אלו: פרסום, שיווק וקידום מכירות, מתן שירותי דיוור וביצוע כל שימוש חוקי במידע בהתאם לכל דין. האתר רשאי לשלוח אל המשתמש דואר אלקטרוני הכולל גם מידע שיווקי ופרסומי. המשתמש מצהיר בזאת כי הוא מודע ומסכים לכך שעם הרשמתו לאתר יישלח אליו חומר שיווקי. המשתמש מסכים בזאת ומאשר כי לא תהיה לו כל תביעה או טענה כלפי האתר בגין שימוש בפרטיו בהתאם לאמור לעיל.

אבטחת המידע

האתר מכבד את פרטיות המשתמשים ומפעיל מערכות אבטחה מתקדמות לשם אבטחת המידע שנמסר על-ידיהם. למרות מאמצי אבטחת המידע אין ודאות מוחלטת כי המידע לא ייחשף במקרה של פריצה למערכות האתר או שרתי האתר. המשתמש מסכים כי האתר לא יישא בשום אחריות לחשיפת המידע בכל מקרה של פריצה למערכות האתר או שרתיו. המשתמש מוותר על כל דרישה, תביעה או טענה נגד האתר בשל כך.

העברת המידע לצדדים שלישיים

מנהלי האתר לא יעבירו לצדדים שלישיים את המידע שנמסר על ידי המשתמש אלא במקרים הבאים:

 • במקרה שיתקבל צו שיפוטי המורה למנהלי האתר למסור את המידע לצד שלישי.
 • במקרה של כל טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין המשתמש לבין אתר "א.א. השכרת מזגנים " או מי מטעמו.
 • במקרה שהמשתמש הפר את תנאי השימוש באתר.

הסרת המידע ממאגר האתר

אם יבקש המשתמש להפסיק לקבל עדכונים מהאתר, יוכל, בכל עת, לבטל את הסכמתו לכך על ידי פנייה לאתר בכתובת המייל הבאה: ww57@zahav.net.il

אתרים מקושרים

באתר עשויים להופיע קישורים לאתרים אחרים. אתרים אלה אינם נתונים לשליטתו של האתר והוא אינו נושא בשום אחריות לתכנים המופיעים בהם.

שימושים אסורים

המשתמש מסכים שלא לעשות באתר כל שימוש שאינו חוקי וכן כל שימוש בניגוד לתנאים שלהלן, ובכלל זאת שימוש שעלול להביא לפגיעה או השבתה של האתר או לפגיעה בחוויית המשתמש של משתמשים אחרים באתר. כמו כן, המשתמש מסכים שלא להשיג או לנסות להשיג מידע או חומר הכלול באתר בכל אמצעי אחר מלבד האמצעים שמספק האתר למשתמשיו, וכן שלא לאסוף כל מידע על משתמשים אחרים ללא הסכמתם.

המשתמש אינו רשאי להמחות, להעניק ברישיון משנה או להעביר בדרך אחרת או בכל אופן שהוא, זכות כלשהי מזכויותיו או מהתחייבויותיו על פי הסכם זה ביוזמתו, אלא באישור מראש ובכתב של החברה. החברה מודיעה בזאת כי מדיניותה היא להתנגד להמחאת זכויות וחובות של המשתמשים, ביוזמת המשתמשים, ועל כן קרוב לוודאי שלא תאשר בקשת לקוחות לעשות כך. התקנון מיועד להסדיר את היחסים המשפטיים בין כל מי שגולש באתר לחברה.

הגבלת אחריות החברה

החברה משקיעה מאמצים רבים על מנת לספק למשתמשי האתר תוכן אמין ומדויק. עם זאת, יש לציין כי ייתכן שבתהליך עיבוד ופרסום תכני האתר, לרבות מחירי המוצרים, תיפולנה טעויות. האתר אינו אחראי לשום נזק שייגרם כתוצאה מהסתמכות על תוכן זה וכל הסתמכות עליו הינה על אחריות המשתמש בלבד. המשתמש מוותר על כל טענה או תביעה כלפי האתר הנובעת משימוש בתוכן האתר.
התמונות המוצגות באתר הינן לצורך המחשה בלבד.

אספקת המוצרים

המוצרים יישלחו על ידי החברה בהתאם לכתובת שהוקלדה בטופס הרכישה. תנאי אספקת המוצר ייקבעו בהתאם למוצרים השונים על פי האמור בדף הרכישה של כל מוצר. החברה לא תהיה אחראית לכל עיכוב שייגרם באספקת המוצרים על ידי אירועים שאינם בשליטתה כגון אי פעילות של גורמי המשלוח/שביתות/ כוח עליון וכו'.
המועד הקבוע לזמני אספקת המוצרים ייספר באמצעות מניין ימי עסקים בלבד (ימים א-ה', לא כולל שבתות וחגים).
בעת קבלת המוצר החברה רשאית לדרוש כי מקבל המוצר יזדהה על מנת לוודא כי הוא בעל כרטיס האשראי שהתמורה שולמה באמצעותו, כתנאי למסירת המוצר.

ביטול עסקה

ביטול העסקה יבוצע בהתאם לחוק הגנת הצרכן התשמ"א-1981 ולתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) התשע"א -2010 .

בהתאם להגדרות החוק, המשתמש רשאי לבטל את העסקה תוך פרק זמן מקסימאלי של 14 יום מיום כריתת העסקה או מיום קבלת המוצר, לפי המאוחר. הביטול ייעשה באמצעות שליחת הודעה כתובה בלבד לכתובת הבאה א.א. השכרת מזגנים רחוב אבוקה 7 הרצליה מידוד 46352 . הביטול יתקבל אך ורק במידה שהמוצר מוחזר לחברה באריזתו המקורית ומבלי שהאריזה נפתחה.
במידה ויודיע המשתמש על ביטול העסקה, האתר יגבה דמי ביטול על סך 100 ₪ או 5% מערך העסקה, לפי הנמוך ביניהם – הכל בכפוף לחוק.
במידה וחברת אשראי תודיע לאתר כי היא מסרבת להעמיד אשראי למשתמש לצורך רכישת מוצרים באתר, הרכישה תבוטל והעניין ייחשב כביטול מצד הרוכש אשר יחויב בדמי ביטול כמחוייב בחוק.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את העסקה עם המשתמש מכל סיבה שהיא, בכל זמן שהוא. במידה והעסקה בוטלה ביוזמת החברה, יוחזר למשתמש כספו, באם התבצע חיוב. המשתמש מסכים כי לא תעמוד לו הזכות לקבלת כל פיצוי שהוא מלבד קבלת החזר עבור הסכום בו חויב במקרה זה.

זמינות האתר

האתר אינו מתחייב שהשירות הניתן באתר לא יופרע ויינתן כסדרו ללא הפרעות. המשתמש מסכים לכך שהאתר לא יהא אחראי לכל נזק, ישיר או עקיף, שייגרם למשתמש עקב כך.

אבטחת פרטי המשתמשים

האתר מכבד את פרטיות המשתמשים, ומפעיל מערכות ייעודיות לשם אבטחת המידע שנמסר על ידם ובכלל זאת לשמירה על סודיות המידע הנוגע לאמצעי התשלום. האתר מתחייב לא לעשות שימוש בפרטי המשתמשים אלא לפי תנאי שימוש אלה.

למרות מאמצי אבטחת המידע אין ודאות מוחלטת כי המידע לא ייחשף במקרה של תקלה, פריצה למערכות האתר או כל מקרה שאינו בשליטת האתר ו/או נובע מכוח עליון. המשתמש מסכים כי החברה לא תשא בשום אחריות לחשיפת המידע בכל מקרה של פריצה למערכות האתר או שרתיו. החברה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם למשתמש או למי מטעמו, אם מידע זה יאבד או יגיע לצד שלישי ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה. החברה לא תשא בשום אחריות לכל שימוש בלתי מורשה או שלא כדין שייעשה על ידי צד שלישי בכרטיס האשראי בו נעשה שימוש לשם רכישה באתר. המשתמש מוותר על כל דרישה, תביעה או טענה נגד החברה או מי מטעמה עקב כך.

קניין רוחני

כל זכויות הקניין הרוחני בתכנים המופיעים באתר, לרבות עיצוב האתר, תמונות, קבצים גרפיים, יישומים, קוד מחשב, טקסט ו/או כל חומר אחר, שייכות לאתר או לצד שלישי שהתיר לאתר לעשות בו שימוש.
אין להעתיק באופן מלא או חלקי, להציג בפומבי, להפיץ, לבצע בפומבי, להעביר לרשות הציבור, לשנות, לעבד או ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מהתכנים הנ"ל, בכל אמצעי ומדיה שהיא, בלי הסכמה בכתב ומראש מצד בעלי הזכויות. חל איסור על כל שימוש בתכנים הנ"ל ובסימני מסחר המופיעים באתר ו/או לוגו האתר ללא הרשאה מבעלי האתר.

המחאת זכויות וחובות

מבלי לפגוע באמור לעיל מוסכם בזה, כי החברה רשאית להמחות את התחייבויותיה (אם וככל שיש או יהיו כאלה) ולהסב זכויותיה, בכל עת לפי תנאי שימוש אלה, לצד שלישי, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, לרבות העברת כל/רוב נכסיה, באמצעות מכירה, מיזוג, ו/או בכל דרך אחרת, וכן החברה רשאית בעת העברת הזכות לגבות חובות מהמשתמש, ובלבד שזכויות המשתמש, לפי הסכם זה, לא ייפגעו מעצם העברת הבעלות. במקרה כנ"ל יועברו פרטי המשתמש שבידי החברה לצד השלישי, שיקבל את הזכויות באתר, והמשתמש מסכים לכך מראש.

פירוט זכויות יוצרים וקנין רוחני – המשתמש מתחייב שלא לפגוע בשום דרך בזכויות היוצרים של החברה בין אם באופן ישיר ובין אם באופן עקיף, בין בתמורה ובין שלא בתמורה.
המשתמש מתחייב שלא לעשות כל פעולה, בין במישרין ובין בעקיפין, העלולה לפגוע בזכויות הקניין על סימני המסחר של האתר בלא הסכמת החברה בכתב ומראש.

כל שימוש הפוגע בזכויות היוצרים ו/או בקניין רוחני כמפורט לעיל, ישמש עילה לסירוב לספק שירות ו/או מוצרים למשתמש ללא כל הודעה מוקדמת, והמשתמש יישא בכל ההוצאות אשר יגרמו לחברה ו/או ללקוחותיה ו/או לספקיה ו/או למשתמש עצמו בגין שימוש זה, ו/או בגין הסירוב לספק לו שירות ו/או מוצרים, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר המגיע לחברה על פי ההסכם ועל פי הדין. חדירה למערכת המחשב של האתר מהווה עבירה פלילית על פי הדין החל בישראל.

שיפוי

המשתמש באתר מתחייב לשפות את האתר, בעליו, מנהליו או מי מטעמו בגין כל נזק, אובדן-רווח או הוצאה שייגרמו להם עקב הפרת תנאי שימוש אלה על ידו, לרבות הוצאות משפטיות. אין בשיפוי כדי לגרוע מכל סעד שהאתר זכאי לו על פי דין.

המשתמש יפצה וישפה את החברה, נושאי המשרה שלה, מנהליה, שליחיה/סוכניה, מורשיה, עמיתיה, שותפיה האחרים, עובדיה ונציגיה, בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה ו/או נזק ו/או הפסד, אובדן רווח, תשלום או הוצאה, עלויות וחבויות, לרבות תשלומי ריבית ותשלום שכר טרחה סביר לעורכי דין והוצאות משפט, אשר יגרמו לחברה ו/או למי מטעמה על ידי המשתמש כתוצאה מכך שהמשתמש לא יקיים הוראות תקנון זה ו/או יפר הוראות דין כלשהן ו/או זכויות צד ג' כלשהן, ו/או כתוצאה ממחדליו של המשתמש, כפי שבאו לידי ביטוי באופן ישיר ו/או באופן עקיף.
המשתמש נותן בזאת את הסכמתו כי התחייבותו זו לשיפוי תחול בין אם החברה או מי מטעמה הינו צד רשמי לתובענה משפטית ובין אם לאו.

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, ישלם המשתמש את סכומי הנזק הנובעים מאחריות, כאמור לעיל, מיד עם הידרשו לכך בכתב על ידי החברה. דרישת תשלום כנ"ל של החברה תשמש כראיה מכרעת שאין אחריה ולא כלום לגבי הצורך בשיפויה של החברה בגין הנזק שנגרם לה באותו עניין. המשתמש יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה, בכל הקשור לגבולות האחריות של המשתמש לנזק כאמור.
החברה תפעל ככל האפשר לעדכון המשתמש אודות השינויים בתנאי השימוש, וזאת באמצעות פרסום הודעה באתר, שתכלול את נוסח התנאים המתוקנים, או תפנה אליהם.

באחריותם הבלעדית של משתמשי האתר לבדוק מעת לעת האם חלו בו שינויים, והאם שינויים אלה רלוונטיים לגביהם. אם המשתמש מעוניין להכניס עקב השינוי באתר שינויים בתוכן המידע שמסר לפרסום באתר, באחריותו הבלעדית לבקש זאת בכתב מהחברה לעשות כן.

 למשתמש לא תהיה כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה, בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו (אם יתרחשו) אגב ביצועם.

ישוב חילוקי דעות, דין ומקום השיפוט

 הצדדים מסכימים לנסות וליישב כל מחלוקת שתתגלע ביניהם לרבות מחלוקת בקשר עם השימוש באתר, ו/או בקשר עם תנאי שימוש אלה, וכן לרבות בקשר עם השירותים המסופקים על ידי החברה, בדרך של משא ומתן ישיר, ואם לא יעלה בידם ליישב את חלוקי הדעות בדרך זו, יפנו לבורר, אשר יהיה עו"ד הבקיא בתחום הסחר האלקטרוני והאינטרנט, ושזהותו תיקבע על ידי יו"ר לשכת עורכי הדין בישראל לבקשת מי מהצדדים.

הבורר יהיה רשאי לתת סעדים זמניים וצווי ביניים. מקום קיום הבוררות יהיה בעיר תל אביב. הבורר לא יהיה כבול לסדרי הדין האזרחיים אך יהיה כבול לדיני הראיות ולדין המהותי. הבורר יהיה חייב בנימוק החלטתו.

סעיף זה מהווה הסכם בוררות בין הצדדים לכל דבר ועניין בהתאם להוראות חוק הבוררות, תשכ"ח-1968. בכפוף ומבלי לגרוע מהאמור, בכל עניין שאינו בגדר סמכות הבורר, או בכל עניין שבו לא תהיה תחולה להסכם בוררות זה, מכל סיבה שהיא, תהיה סמכות השיפוט הבלעדית בכל הקשור לתקפותו, פרשנותו ו/או הפרתו של הסכם זה נתונה לבית-המשפט המוסמך בתל-אביב יפו. עובר לתחילת הבוררות ימסור הבורר לצדדים את כל המידע הרלוונטי ביחס לקשריו הישירים והעקיפים למי מן הצדדים ו/או לבעלי העניין בצדדים ו/או לגופים קשורים של הצדדים, ככל שישנם, ולאחר שישמע את השגות הצדדים בנוגע לקשרים אלה ויכולתו להכריע באובייקטיביות ביחס לנושא הבוררות, יהיה הבורר בעלת סמכות ההכרעה בשאלה האם להמשיך לכהן כבורר אם לאו.

המשתמש מסכים במפורש לסמכות השיפוט של בית המשפט כאמור. ומוותר בזה על כל זכות להתנגד למקום השיפוט ו/או לסמכות השיפוט בטענה של אי-נוחות מקום השיפוט, פורום בלתי נאות, או מכל סיבה שהיא.
היה וחברה תתבע על ידי צד שלישי, בכל הליך משפטי שהוא, הנובע מכל מעשה או מחדל של המשתמש, היא תהיה רשאית לצרף את המשתמש כצד לאותו הליך שיפוטי, ובמקרה זה לא תהיה תחולה להסכם הבוררות הנ"ל.
רישומי המחשב של החברה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לנכונות הפעולות. השימוש באתר אסור באזורי שיפוט שאינם מקנים תוקף לכל האמור בתנאים ובהתניות הכלולים במסמך זה.

קבילות בהליכים משפטיים – גרסה מודפסת של תקנון זה ושל כל הודעה שהועברה במתכונת אלקטרונית יהוו ראיה קבילה בהליכים משפטיים או מנהליים, המבוססים או הקשורים לתקנון זה, במידה שווה ובאותם תנאי החלים על שאר הרשומות והמסמכים העסקיים, שהופקו ונשמרו במקור במתכונת מודפסת.

פרשנות תנאי השימוש

המשתמש מסכים כי אין לפרש את תנאי השימוש זה באופן מצמצם כנגד האתר, וזאת לנוכח המדיום המשתנה במהירות של האינטרנט . כל זכות שלא הוקנתה במפורש לגולש שמורה לאתר.
כל ויתור, דחייה, ארכה או הקלה מצד האתר כלפי המשתמש לא יהוו תקדים, לא יפעלו לחובת האתר ולא ייחשבו כויתור על זכויותיו על פי תנאי השימוש, למעט במקרה של ויתור מפורש בכתב, על הוראות תנאי השימוש.

יצירת קשר

אנו מזמינים את המשתמש לפנות אלינו לכל בירור אודות האתר או תנאי השימוש בו, תוך ציון הפרטים המלאים, ומבטיחים לטפל בפניות אלה בהקדם. ניתן ליצור עמנו קשר באחת מהדרכים הבאות:

פרטי התקשרות

א.א. השכרת מזגנים , כתובת אבוקה  7 הרצליה   טלפון : 09-9518308 אבי  050-5217944

Ww57@zahav.net.il

 החברה תהא רשאית לשלוח הודעות שונות למשתמש באחת מהדרכים הבאות:

 • באמצעות הודעה בחלון מידע כללי באתר.
 • באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת הדואר האלקטרוני של הגולש כפי שנמסרה על ידו.

כל ההודעות שישלחו לחברה או לאתר יחשבו כאילו התקבלו ביום העסקים הבא לאחר המועד אשר בו נתקבלו בפועל.

המשתמש מאשר כי קרא והבין את תנאי התקנון המפורטים לעיל . בלחיצה על הכפתור "אני מסכים" באתר המשתמש מסכים לתוכנו של ההסכם ללא כל סייג, ומאשר כי ינהג עפ"י הכתוב בו.

דילוג לתוכן